Politika privatnosti

Ko smo mi?

Ovaj sajt je prezentacija firme Perspekta doo koja se bavi prodajom i servisom softvera i računara, kao i izradom veb sajtova:
Perspekta doo
Adresa: Beograd, Drinčićeva 4
PIB: 105518256
Telefon: +381 11 4126 553
Email: [email protected]

Koje personalne podatke čuvamo?

Kontakt forma

Ukoliko nam pošaljete podatke preko naše kontakt forme, možemo čuvati vaš email, ime/prezime i telefon u neograničenom roku, odnosno dok nam ne kažete da obiršemo. Ukoliko je potrebno, dostavićemo vam punu listu personalnih podataka koje imamo u bazi (u roku od 48h) i istu obrisati ukoliko zatražite. Mail za upit i brisanje podataka je [email protected]

Mailchimp newsletter

Ukoliko ste se prijavili na našu newsletter listu, sačuvali smo vaš email i ime, na neodređeno odnosno dok nam ne kažete da ih obrišemo ili ih sami obrišete klikom na Unsubscribe na našem newsletter-u.

Cookies

Ovaj sajt radi na WordPress platformi koja koristi cookies-e da bi sajt normalno funkcionisao. Ukoliko blokirate upotrebu cookies-a u vašem browser-u, sajt može raditi nepravilno.

Google Analytics

Za potrebe analitike i boljeg razumevanja čitaoca i unapređenja sadržaja, ovaj sajt postavlja cookie Google analitike. Google Analytics čuva podatke 26 meseci.

Wordfence cookies

Kako bi sajt bio siguran od hakerskih napada, ovaj sajt koristi cookies-e Wordfence-a kao što je block login attempts koji blokira posetioca koji više puta unese pogrešnu lozinku.

Ko ima pristup vašim podacima?

Pristup vašim podacima imaju samo zaposleni i administrator sistema radi mogućih popravki.

Da li delimo podatke sa trećom stranom?

Ne, nikad nećemo deliti vaše lične podatke niti ih prodati.

Kako čuvamo vaše podatke?

Naš sajt je osiguran SSL sertifikatom, što znači da su prilikom slanja, vaši podaci kriptovani tj. Ne mogu se pročitati u slanju. Takođe sajt je osiguran Wordfence pluginom koji blokira hakerske napade. Ukoliko dođe do probijanja u našu bazu podataka, sistem adminitrator će popraviti sve i u roku od 24h obavestiti ugrožene korisnike.

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa odredbama člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018 – dalje: ZZPL) Perspekta DOO iz Beograda, ulica Dinčićeva broj 4, kao Rukovalac podataka, pre otpočinjanja sa prikupljanjem i daljom obradom podataka o klijentima, ovim obaveštenjem upoznaje navedena lica sa sledećim:

  1. Obrada podataka

Rukovalac podataka će da prikuplja i dalje obrađuje sledeće podatke o ličnosti lica sa kojima se ugovora kupovinu ili dalju prodaju:

Ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona, broj računa u banci.

Rukovalac podataka će da vrši sledeće radnje obrade podataka o ličnosti:
prikupljanje, beleženje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, razvrstavanje, objedinjavanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, organizovanje, čuvanje kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima bez obzira da li se vrši automatski, poluautomatski ili na drugi način, bilo u pisanom obliku ili putem programa na računaru Falcon Gaze Tower.

  1. Svrhа prikupljanja i dalje obradе podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da obrađuje isključivo u svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza.

  1. Način korišćenja podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da prikuplja prevashodno od lica na koje se podaci odnose.

  1. Korisnici podataka

Obrađivači podataka će u skladu sa odredbama člana 3. tačka 8 ZZPL biti fizička ili pravna lica, odnosno organi vlasti, kojima će Rukovalac podataka na osnovu zakona ili ugovora da poverava određene poslove u vezi sa obradom.

  1. Pravni osnov prikupljanja i dalje obrade podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da prikuplja od lica na koje se podaci odnose, na osnovu punovažnog pristanka tih lica.

Izuzetno, ukoliko Rukovalac podataka podatke o licu prikupi od drugog lica u skladu sa odredbama člana 14. stav 2. ZZPL, upoznaće o tome lice na koje se podaci odnose, bez odlaganja ili najkasnije pri prvoj obradi, odnosno čim to postane moguće, odnosno ako lice to zahteva. Upoznavanje lica vrši se u pismenom obliku u slučaju kada se pristanak za obradu daje u pismenom obliku, osim ako lice na koje se podaci odnose, pristane na usmeno upoznavanje.

Rukovalac podataka će obavestiti lice na koje se podaci odnose o izmeni, dopuni ili brisanju podataka bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izmene, dopune ili brisanja podataka.

  1. Pravo na opoziv

Lice koje je dalo punovažan pristanak na obradu može svoj punovažan pristanak da opozove. Punovažan opoziv lice može dati pismeno ili usmeno na zapisnik. Posle opoziva pristanka obrada podataka nije dozvoljena.

U slučaju opoziva, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

  1. Iznošenje podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da iznese iz iz Republike Srbije ukoliko je to neophodno za obavljanje delatnosti Perspekta DOO.

Ukoliko Rukovalac podataka namerava da iznese podatke iz Republike Srbije u državu koja nije članica Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, zatražiće za ovu radnju obrade prethodno dozvolu od Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa odredbama člana 53. stav 3. ZZPL, odnosno pribaviće naknadni pristanak lica o čijim podacima se radi.

  1. Prava lica u vezi sa obradom podataka

Lice čije podatke Rukovalac podataka obrađuje ima pravo da zahteva od Rukovaoca podataka:

– da ga istinito i potpuno obavesti o obradi njegovih podataka u smislu odredbi člana 19. ZZPL;

– pravo na obaveštenje, uvid i/ili kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i prava na osnovu izvršenog uvida u podatke (ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade).

Pravo na brisanje podataka lice ima u slučaju da svrha obrade nije jasno određena i/ili da je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu i/ili da je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe; i/ili da je način obrade nedozvoljen; i/ili da podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi; i/ili da je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim; i/ili da je podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

  1. Nedozvoljena obrada podataka

Rukovalac podataka neće vršiti obradu podataka ukoliko :

1) fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;

2) u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe iz člana 12. tačka 2a) i člana 12a ZZPL;

3) svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;

4) je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;

5) je način obrade nedozvoljen;

6) je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;

7) su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;

8) je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

  1. Bezbednost podataka

Rukovalac podataka će u smislu odredbi člana 47. ZZPL da na odgovarajući način zaštiti podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da utvrde obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka.

Ovaj sajt koristi cookies-e za više informacija pogledajte Politiku privatnosti i obradu podataka o ličnosti

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close